Umbau Büro K. | Graz

Umbau büro k. | grazUmbau büro k. | grazUmbau büro k. | grazJahr 2020
Größe 86 m² NNF
Leistung Entwurf, Ausführungsplanung, Ausschreibung, ÖBA
Status fertig gestellt